Kurallar

 1. GENEL ??LEY??

 

 1. a) AOSB Futbol Ligin’de mücadele edecek ekipler kendi liglerinde 5’?erli gruplar halinde(tak?m say?s?na göre) kümelendikten sonra, yapt?klar? 4 maç?n ard?ndan grupta ilk 2 s?ray? alabilmeleri halinde bir sonraki tura yükselir. Etkinlik, bu turun ard?ndan tek maçl? eleme usulü devam edecektir.
 2. b) Grup maçlar?nda iki ya da daha fazla tak?m?n puan e?itli?i halinde s?ras?yla ?u kriterlere bak?l?r;  -E? puanl? tak?mlar?n birbirleriyle oynad?klar? müsabakalardan bir puan tablosu olu?turulur ve ikili averaja bak?l?r. -E?itlik devam ediyorsa ayn? s?rayla genel averaja daha sonra at?lan gol say?s?na bak?l?r. -E?itlik genel averajla da çözülmezse hükmen ma?lubiyeti olmayan tak?m üst s?rada yer al?r. -E?itlik yine bozulmazsa grup müsabakalar?nda görülen sar? ve k?rm?z? kartlara bak?l?r (Sar? kart bir, k?rm?z? kart üç ceza puan? olmak üzere en dü?ük ceza puan?na sahip olan tak?m üst s?rada yer al?r). -E?itlik halen devam ediyorsa ilgili tak?mlar aras?nda kura çekili?i yap?lacakt?r.
 3. c) Eleme turlar?nda beraberlikle sonuçlanan müsabakalarda do?rudan penalt? at??lar?na geçilir.
 4. d) Hükmenma?lubiyetin organizasyondaki kar??l??? 3-0kazanan tak?m?n galibiyeti ile tescildir.
 5. e)?ki hükmenma?lubiyet alan tak?m turnuvadan ihraç Daha önce oynad??? maçlar? ve kalan maçlar?nda ise hükmen 3-0 ma?lup ilan edilir.
 6. f) Her tak?m müsabaka ba?lang?ç saatinden en fazla 15 dakika önce, en az 4 oyuncusuyla sahada müsabakaya haz?r olmal?d?r, aksi takdirde hükmen ma?lup say?lacakt?r. Organizasyon komitesi gerekli gördü?ü durumlarda maç saatini ve yerini de?i?tirme hakk?na sahiptir.
 7. g) AOSB Futbol Ligin’de ofsayt ve Taç kural? uygulanmaz. Geri pas kurallar? ise uygulan?r.

 

 1. OYUNCU SAYISI VE N?TEL?KLER?
 2. a) Her tak?m?n kadrosu en az 6, en çok 12 ki?idenolu?ur.
 3. b) Müsabakalar  1 kaleci 5 oyuncuolmak üzere 6’?er ki?i oynanacakt?r.
 4. c) AOSB Ligin’de yer alacak kat?l?mc? ?irketler, 01.01.2018 ?tibariylesigortal? çal??anlar?n?
 5. d) Kat?l?mc? ?irketler 12 ki?ilik Resmi Tak?m Listesi içerisinde ki?isel sözle?meli, stajyer ve Ç?rak firma çal??anlar?n? bulunduramaz.
 6. e) Kat?l?mc? ?irketler 12 ki?ilik Resmi Tak?m Listesi içerisinde profesyonel ve amatör futbol lisans?na sahip oyuncu bulundurabilirler.

 

 1. OYUNCULARIN G?YS? VE GEREÇLER?

 

 1. a)AOSB Futbol Ligin’de tak?mlar?n sahaya forma ile gelme zorunlulu?u vard?r. Bu formalar?n foto?raf? en geç AOSB Ligi ba?lang?ç tarihinden 10 gün önce ik@adanaorganize.org.tradresine gönderilip onay al?nmal?d?r. Formas?z gelmek isteyen tak?mlar için bip yelek verilecektir. Yine hakem taraf?ndan 2 tak?m?n formalar?n?n birbirine benzer olmas? kanaati getirilmesi halinde kura ile belirlenen tak?m, Organizasyon Komitesinin sa?layaca?? yeleklerle oynar. 
 2. b) Oyuncular  hal? saha ayakkab?s?ile mücadele edecektir. Kar??la?man?n hakemi, oyuncunun ayakkab?s?n?n sahadaki di?er oyuncular?n sa?l???na zarar verebilece?i kanaatini getirdi?i takdirde oyuncuyu oynatmamaya yetkilidir. Kar??la?man?n hakemi, oyuncunun ayakkab?s?n?n rakibin sa?l???na zarar verebilece?i kanaatini getirdi?i takdirde de?i?imini istemekle yetkilidir. 
 3. c)Oyuncular?n tekmelik takmas? tavsiye olunur.
 4. d) Yaralanmalara neden olabilecek tak?lar? takmak yasakt?r. (gözlük, saat, yüzük, kolye, bileklik vs.).
 5. e) Oyuncular maç ba?lamadan önce, yedek oyuncular ise oyun alan?na girmeden önce kontrol edilmelidir.
 6. f)E?er hakem bir oyuncunun oyun alan?nda izin verilmeyen bir giysi veya tak? kulland???n? fark ederse;

S?ras?yla, - Söz konusu giysi veya tak?n?n ç?kar?lmas? konusunda oyuncuya talimat verir. - E?er oyuncu bu talimat? yerine getiremez veya yerine getirmek istemezse, oyunun ilk durdu?u anda oyun alan?n? terk etmesi talimat?n? verir.  - E?er oyuncu bilerek talimata uymay? kabul etmez, giysi veya tak?y? ç?karmas? söylenmesine ra?men, tekrar kullanmaya devam ederse, oyuncuya ihtar verir. - E?er oyun, oyuncuya ihtar vermek için durdurulmu?sa, oyun durdu?unda topun oldu?u yerden rakip tak?m lehine bir endirekt serbest vuru? verilir.

 1. g)Müsabakalar Fairplay Organizasyonun sa?layaca?? profesyonel müsabaka toplar?yla oynanacakt?r. 

 

 1. OYUNCU DE????KL???

 

 1. a) Bir maçta tak?mlar?n 5 (be?) oyuncu de?i?tirme hakk? vard?r. Oyuna girecek oyuncu gözlemcinin yan?na gelerek de?i?ece?i oyuncuyu belirtir ve oyuna girmek için haz?r halde bekler. Oyunun durdu?u anda hakem kontrolünde de?i?iklik yap?l?r. Oyuncu de?i?ikli?i yapma hakk? teknik direktöre aittir.
 2. b) Hakemden izin al?nmadan oyuncu de?i?ikli?i yap?lamaz. Oyuncu de?i?ikli?i yap?lmas? için önce hakemin izini, sonra da oyunun durmas? beklenir. Bir yedek oyuncu ya da de?i?tirilmi? oyuncunun hakemin izni olmadan sahaya girmesi durumunda hakem oyunu durdurur. (yedek ya da de?i?tirilmi? oyuncunun oyuna müdahalesi yoksa hemen de?il) E?er hakem oyunu durdurmu?sa rakip tak?m lehine, oyunun durdu?u s?rada topun bulundu?u yerden bir endirekt serbest vuru? ile oyun yeniden ba?lat?l?r.
 3. c) Oyundan ç?kan oyuncu, yeni bir oyuncu de?i?ikli?i ile oyuna tekrar dahil olabilir.

 

 1. TEKN?K EK?P VE YÖNET?C?LER

 

 1. a) Tak?mlar AOSB Ligi kadrolar?yla birlikte ?irket çal??an? olmak ko?uluyla iki yönetici ve bir adet teknik direktör (d??ar?dan olabilir) bildirebilir.
 2. b) Kat?l?m s?ras?nda tan?mlanm?? olan tak?m yöneticileri ve teknik direktörü soyunma odas?, koridor, oyun alan? gibi teknik alanlarda tak?mla birlikte bulunabilir. Bu ki?iler d???nda teknik alanlarda tan?ml? olmayan ki?ilerin bulunmas? yasakt?r. Tan?ms?z ki?ilerin belirtilen teknik alanlarda bulunmas? yasakt?r.
 3. c)Teknik direktör ve yöneticiler sorumlu davran??lar içinde bulunmal?d?rlar. Bu ki?ilerin saha içi ve saha d???nda centilmenli?e ayk?r? davran??lar? halinde kendileri ve / veya tak?mlar? Organizasyon Komitesi taraf?ndan ceza al?rlar.
 4. d) Kaptanlar, yönetici ve teknik adam?n yoklu?unda tam yetkilidir. AOSB Futbol Ligi kurallar?na hakim bir ?ekilde saha içi ve saha d???nda hakemlere ve görevlilere yard?mc? olmal?d?rlar. 

 

 1. SEY?RC?LER

 

 1. a)Maç? izleyen seyircilerin veya yedek oyuncular?n hakem izni olmadan sahaya girmeleri kesinlikle yasakt?r.
 2. b)AOSB Futbol Liginde mücadele eden tak?mlar, kendilerini izlemeye gelen seyircilerinin de hal ve hareketlerinden sorumludur. Gözlemci veya hakem raporuyla bir tak?m?n taraftar? oldu?una kanaat getirilen ki?inin saha koordinatörüne, hakeme, rakip oyuncuya veya taraftara kar?? fair-play s?n?r?n? a?an tutumu veya maç sahas?n?n belirtilen kurallar?na uymamas? yine o tak?m?n sorumlulu?u alt?ndad?r. Bu tip durumlarda Organizasyon Komitesi tak?m ve taraftar aras?nda ba?lant? oldu?una kanaat getirirse ilgili tak?ma ihraca kadar varan cezalar uygulayabilir.

 

 1. HAKEMLER

 

 1. a) Her maç, oyun kurallar?n? uygulamada tam yetkili olarak atanm?? hakemlertaraf?ndan yönetilir. Hakemlerin oyun ile ilgili kararlar? nihaidir.
 2. b) Hakemlerve saha koordinatörlerimaç boyunca sahada organizasyon komitesini temsil etmektedirler. Bu ?ah?slar?n sahada ve oyun ile ilgili olarak saha d???nda verdikleri kararlar tart???lamaz. Hakemleri tayin etme yetkisi tamam?yla Merkez Disiplin Kurulu’na aittir, tak?mlar?n hakem seçme hakk? yoktur
 3. c) E?er kanaatine göre, saha ???klar?n?n yetersizoldu?unu dü?ünürse, hakem oyunu durdurmaya I??klar oynamak için yeterli hale geldi?inde oyun kald??? yerden devam eder. Aksi takdirde saha koordinatörü durumu tutanak alt?na al?r ve maç ileriki bir tarihe ertelenir.
 4. d) Hakem, devre aras?nda ve maç bittikten sonra, ayn? zamanda uzatma zaman? s?ras?nda ve penalt? noktas?ndan yap?lan vuru?lar s?ras?nda sar? veya k?rm?z? kart göstermekle yetkilidir.
 5. e) E?er hakem herhangi sebepten dolay?geçici olarak oyunu yönetemeyecek halegelirse, oyun saha koordinatörünün denetimi alt?nda devam edebilir.
 6. f) E?er bir seyircinin oyuna müdahalesi sonucu (düdük çalmak, ses ç?karmak, sahaya girmek vs.) sahada oynanan oyun etkilenirse hakem oyunu durdururve oyun durduruldu?u s?rada top kale alan? içerisinde de?ilse oyun durduruldu?unda topun bulundu?u yerden bir hakem at??? iletekrar ba?lat?r.

 

 1. D?S?PL?N KURULU

 

 1. a) Organize Sanayi Futbol Komitesi AOSB Liginde asayi?inden sorumlu olup, ligin yarg? organ? özelli?ini ta??r. Haftan?n belirli bir günü toplanarak hafta boyu geli?en olaylar? de?erlendirir, Organizasyon Komitesini bilgilendirir.
 2. b) AOSB Liginde saha içi ve saha d???nda fair-play'e ayk?r? tutum ve davran??lar (kavga, küfür vs) Organizasyon Komitesi taraf?ndan cezaland?r?lacakt?r. 
 3. c)Futbol Komitesi Kurulu, kararlar?nda oyuncunun/tak?m?n geçmi? maçlar?ndaki disiplin tutumunu da göz önüne al?r.
 4. d)Müsabakalarda k?rm?z? kart gören oyuncu, en az bir (1) maç ceza al?r.
 5. e) AosbFutbol Komitesi Kurulu, maçta görülen kartlardan ba??ms?z olarak, Fair-play ö?elerini saha d???nda da etti?ine kanaat getirdi?i tak?ma/oyuncuya ceza uygulama hakk?na sahiptir. 
 6. f)Bir Tak?mda Akreditasyon Kart? Ta??yan 3 Ki?i D???nda Sahaya Girmesi Yasakt?r. Olu?acak S?k?nt?larda Tak?mlar?ndan Sorumludurlar.

 

 1. TAT?L ED?LEN MAÇLAR

 

 1. a) AOSB Futbol Liginde bir maç?n, herhangi bir oyuncunun hayati bir sakatl??? nedeniyle (hakem sakatl???n önemine onay vermelidir.) tatil edilmesi durumunda, kar??la?ma o anki skoruyla dondurulup daha sonra Organizasyon Komitesinin belirleyece?i bir günde bitirilir.
 2. b)AOSB Futbol Liginde bir maç?n disiplin/güvenlik gibi bir nedenle tatil edilmesi durumunda ise karar yetkisi tamamen Futbol Komite Kurulu. Kurul, olaylar? de?erlendirerek maç?n yeniden oynanmas?na, kald??? yerden devam etmesine, iki tak?mdan birinin hükmen galibiyetine, maç?n o anki skoruyla tescil edilmesine, her iki tak?m?n ihraç edilmesine veya tak?mlara puan cezas? uygulamas? yönündeki görü?lerini Organizasyon Komitesine bildiri, Organizasyon Komitesi karar verir.

 

 1. ?T?RAZLAR

 

 1. a) Tak?mlar müsabakalarla ilgili her türlü itirazlar?n? müsabakan?n bitiminden ba?layarak en geç 48 saat  içerisinde Organizasyon Komitesine,  ik@adanaorganize.org.tradresine gönderecekleri dilekçe ile yapmak zorundad?rlar. Bu süreyi a?an itirazlar dikkate al?nmaz.

 

 1. ORGAN?ZASYON SORUMLULUKLARI & S?TE ??LEY???:

 

 1. a)AOSB Ligi ile ilgili her türlü konuda karar yetkisi Organizasyon Komitesine aittir.
 2. b) Organizasyon Komitesinin, AOSB Futbol Ligi ile ilgili her türlü de?i?ikli?i yapma hakk? sakl?d?r. 
 3. c) Kat?lan tüm oyuncular sa?l?k konusunda kendileri sorumludurlar. Spor yapmalar?na engel rahats?zl?klar? bulunanlar organizasyona kat?lmamal?d?rlar. 
 4. d)Organizasyonla ilgili haberler, duyurular, maç sonuçlar?, maç programlar? gibi bilgiler web sitesinde  yay?nlanacakt?r.
 5. e) Web sitesinde yay?nlanan bilgileri takip etmek tak?mlar?n kendi sorumlulu?undad?r ve takip etmemekten do?acak zararlardan organizasyon komitesi sorumlu tutulamaz.
 6. f) Organizasyon Komitesi taraf?ndan kurallara ayk?r? davrand??? gerekçesiyle ihraç olan veya cezaland?r?lan tak?m, maddi/manevi herhangi bir hak iddia edemez.

 

 1. SA?LIK

 

 1. a) AOSB Futbol Ligine kat?lan tüm oyuncular sa?l?kkonusunda kendileri sorumludurlar. Spor yapmalar?na engel rahats?zl?klar? bulunanlar organizasyona kat?lmamal?d?rlar.
 2. b) Sa?l?k raporu e?li?indeoynamalar?nda herhangi bir problem yoktur. ?zinve rapor getirilmedi?i takdirde Organizasyon Komitesi’nin hiçbir sorumlulu?u yoktur.
 3. c)Organizasyon Komitesi; sa?l?kla ilgili konularda, tedbir al?nmamas? veya öngörülemeyen nedenlerden ötürü tak?mlar?n ve oyuncular?n u?rayabilece?i maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

 1. GÜVENL?K

 

 1. a) Organizasyona kat?lan tüm tak?mlar güvenlikkonusunda kendileri, AOSB ve 322 Organizasyon sorumludurlar. 
 2. b) Kat?l?mc?lar?n kendi aralar?ndaya da tesislerle aralar?nda ç?kabilecek ihtilaflarda organizasyon komitesi taraf de?ildir, sorumluluk kabul etmez.
 3. c) Organizasyon komitesi;güvenlik ile ilgili konularda tedbir al?r,  öngörülemeyen nedenlerden ötürü tak?mlar?n ve oyuncular?n u?rayabilece?i maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

 1. ÖDÜLLER

 

 1. a) Turnuvan?n ?ampiyonu olan tak?ma (tak?m oyuncular?  olmak üzere) tam alt?n ve ?ampiyonluk kupas?, 2. Tak?ma (tak?m oyuncular? olmak üzere) yar?m alt?n, 3. Tak?ma (tak?m oyuncular?  olmak üzere) çeyrek alt?n ödül verilir.
 2. b) En centilmen oyuncuya ve en centilmen tak?ma ödül verilir.
 3. c) Turnuvada en çok gol atan oyuncuya “Gol Kral?” ödülü verilir.
Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım